^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

W związku z trwającymi, na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP S.A., pracami nad opracowaniem koncepcji wspólnego biletu dla pasażerów, który obowiązywałby u różnych przewoźników kolejowych (pasażer kupuje jeden bilet na całą trasę przejazdu obsługiwaną przez różnych przewoźników, którzy rozliczają się następnie między sobą) Rada KSK na ostatnim posiedzeniu podjęła stanowisko postulujące, aby te same zasady dotyczyły biletów okresowych dla osób korzystających z ulgowych usług transportowych, tj. pracowników spółek kolejowych, emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych na podstawie obowiązującego porozumienia o ulgach przejazdowych. Dlatego też ważnym jest dopisanie tej kwestii do już obowiązującego porozumienia oraz uwzględnienie odpowiednich zapisów w procedowanym z ZPK projekcie PUZP, w rozdziale o ulgach przejazdowych.

Przyjęto również stanowisko, kierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rozwoju, postulujące podjęcie przez ww. ministerstwa działań zmierzających do zmiany zasad finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. W opinii związku obecny system finansowania przewozów przez samorząd wojewódzki nie sprawdza się i nie zapewnia w pełni sprawnego rozdziału funduszy pomiędzy przewoźnikami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w województwach. KSK uważa, że środki na finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich powinny być zabezpieczone na poziomie centralnym i przekazywane przez państwo, a ich rozdysponowywane winno odbywać się w województwach pod kontrolą wojewodów.

pn

Do pobrania:

Stanowisko nr 7_2017 Rady KSK ws. zmiany zasad finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

Stanowisko nr 8_2017 Rady KSK ws. wspólnego biletu okresowego w ramach ulgowych usług transportowych dla kolejarzy

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.