^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej PKP S.A., które odbyło się w dniu  20 czerwca 2017 r. było ostatnim w zakończonej właśnie trzyletniej kadencji rady. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo określenie długości kadencji stanowi Statut spółki. Walne Zgromadzenie PKP S.A. wybierze skład rady na następną kadencję, lecz zabraknie w niej przedstawicieli pracowników. Przypomnę, że byli nimi dotychczas: Marian Kogut (Federacja ZZK), Leszek Miętek (ZZM) i Henryk Sikora (NSZZ „ Solidarność"). Uchwalona przez Sejm w grudniu 2016 r. Ustawa o Zarządzaniu mieniem państwowym określa warunki jakie musi spełniać członek rady w spółkach Skarbu Państwa, mi. in. nie może nim być pracownik spółek zależnych od PKP S.A. (np. z PKP Cargo S.A., PKP PLK S.A.). Być może dotychczasowy skład Rady Nadzorczej PKP S.A. był ostatnim w którym pracownicy mieli swoich przedstawicieli (trzy miejsca), a dzięki nim rzetelną informację o sytuacji w spółkach, możliwość wnoszenia spraw, interwencji, wypowiadania się w sprawach pracowniczych i prezentacji poglądów załogi itp.

Zakończenie udziału w pracach Rady jest dla mnie okazją do złożenia podziękowań za współpracę w tym obszarze i poparcie, którym mnie obdarzono. W tym miejscu pragnę również podziękować członkom Rady Nadzorczej PKP S.A a szczególnie jej Przewodniczącemu Panu Profesorowi Mirosławowi Chaberkowi za wielkie zaangażowanie i trud pracy na rzecz rozwoju kolei. Niewiele ponad półroczny (od listopada 2016 r.) okres mojej pracy w radzie przypadał na czas bardzo burzliwy, obfitujący w wiele ważnych dla całej Grupy PKP wydarzeń. W tym czasie Rada Nadzorcza PKP S.A. przyjęła bardzo obszerny i ważny dokument określający kierunek działalności i rozwoju narodowej kolei pod nazwą „Strategia PKP S.A. na lata 2016 – 2020 (z perspektywą do 2023), opiniowała wiele dokumentów, m.in. Program taborowy PKP Intercity, zajmowała się prywatyzacjami PKP Cargo, PKP Energetyka,  TK Telekom, sytuacją spółki Xcity. inspirowała powstawanie centrów logistycznych, efektywniejsze wykorzystanie majątku i zarządzanie nieruchomościami, wypowiadała się na temat Programu Inwestycji Dworcowych (PID). Na początku bieżącego roku odwołany został cały Zarząd PKP S.A., powołano nowego Prezesa oraz dwóch członków Zarządu. Rada przyjęła  sprawozdanie finansowe PKP S.A. i Grupy PKP. Każdy z jej członków musiał podjąć decyzję czy opiniować pozytywnie udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu za rok 2016, czy też nie. To były dylematy, które stały przed każdym z nas.

Henryk Sikora

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.